top of page
222.jpg

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

 1. Celami Fundacji są:

  1. Rozwój i upowszechnienie badań i eksploracji kosmosu z wykorzystaniem współczesnych metod pozyskiwania informacji.

  2. Przedstawienie społeczeństwu znaczenia badań kosmosu i ich rezultatów.

  3. Rozpowszechnianie wiedzy na temat geodezji satelitarnej, geologii, fotogrametrii i teledetekcji w odniesieniu do badań w środowisku astrofizyków, geologów, jak i w całym społeczeństwie.

  4. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie kwalifikacji członków Fundacji oraz osób z nią współpracujących.

  5. Rozwijanie współpracy z organizacjami, instytucjami oraz osobami prywatnymi zainteresowanymi podobną działalnością w Polsce i na świecie.

  6. Rozwijanie współpracy ze środowiskiem nauki akademickiej.

  7. Wspieranie transferu osiągnięć naukowych Fundacji oraz osób, organizacji i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami fundacji do praktyki profesjonalnej osób zajmujących się badaniem, eksploracją kosmosu.

 

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Inspirowanie, organizowanie a przede wszystkim prowadzenie projektów badawczych.

  2. Popularyzowanie wiedzy o kosmosie, w szczególności w odniesieniu do badań w mediach oraz w formie wykładów i innych przedsięwzięć edukacyjnych.

  3. Działalność wydawniczą promującą tematykę kosmosu, planet i ich wzajemnych powiązań, jak też osób, organizacji i instytucji, których działalność zgodna jest z celami Fundacji.

  4. Prowadzenie szkoleń, finansowanie edukacji członków Fundacji, jak i osób, organizacji i instytucji współpracujących z Fundacją lub których cele zbieżne są z celami Fundacji.

  5. Współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

  6. Przyznawanie nagród i stypendiów.

  7. Prowadzenie przynajmniej jednej witryny internetowej prezentującej działalność Fundacji.

  8. Reklamę Fundacji w dostępnym zakresie.

bottom of page